Program Giszowieckie Centrum Aktywności Lokalnej GiCAL

czw. 28-06-2012 12:45


 


Program


Giszowieckie Centrum Aktywności Lokalnej (GiCAL )


na lata 2012-2013


(wersja skrócona)


Realizowany w ramach Projektu „Damy Radę – program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach” – współfinansowanego przez  Unię Europejską   w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie: 7.1.1: Rozwój  i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – przyjętego Uchwałą Rady Miasta nr XXV/520/08 z dnia 25.04.2008 i Uchwałą zmieniającą nr XXIX/620/08 z dnia 28.08.2008r. 1. Tytuł programu

Giszowieckie Centrum Aktywności Lokalnej (GiCAL) 1. Lokalizacja Programu.

Program realizowany będzie na terenie dzielnicy Giszowiec z wykorzystaniem zasobów lokalowych instytucji bądź organizacji umiejscowionych na terenie dzielnicy. Na etapie organizacji programu możliwe jest czasowe umiejscowienie bazy organizacyjnej programu poza dzielnicą. 1. Diagnoza – uzasadnienie Programu.

 2. Opis obszaru problemowego.

Dzielnica Giszowiec obejmuje obszar o powierzchni 12 km2 i liczy 18,6 tys. mieszkańców. Jest częścią tzw. zespołu dzielnic wschodnich. Graniczy z terenami leśnymi od zachodu, południa i wschodu. Od północy przylega do autostrady A-4, a na wysoką ocenę w zakresie skomunikowania dzielnicy wpływa także przebiegająca przez teren Giszowca droga krajowa nr 86. Ponad połowę obszaru dzielnicy stanowią duże kompleksy leśne o bardzo wysokich walorach przyrodniczych (Rezerwat Buków, Lasy Murckowskie, Park Pod Lipami), co wpływa na wysoką atrakcyjność dzielnicy w zakresie jakości życia.


Centralną część stanowią osiedla mieszkaniowe, w tym zarówno osiedla z tzw. wielkiej płyty z końca lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku, które niejako otaczają część zabudowy historycznej, jak i budynki młode, względnie nowoczesne. Unikatową bardzo charakterystyczną, pierwotną zabudowę z początku XX wieku stanowi kompleks domków jedno- i dwurodzinnych wraz z centralnym miejscem dzielnicy, czyli Rynkiem, objętych ochroną konserwatorską.


Ze względu na charakterystyczny układ komunikacyjny usadowiony na osi wschód – zachód, północ – południe, dzielnice można podzielić na obszary (enklawy), uwarunkowane historycznie lub funkcjonujące w świadomości społecznej jako odrębne funkcjonalnie części wyznaczone i określane własnymi charakterystycznymi nazwami. Są to: Osiedle Adama, Stary Giszowiec, „Enerdowskie”, Kolista, Miła, Wojciecha, Karliczka, Mysłowicka, TBS-y.


Uzupełnieniem terenów mieszkalnych są obiekty handlowo-usługowe oraz siedziby instytucji oraz tereny zajmowane przez KWK „Staszic”. Ważne miejsce w dzielnicy zajmują duże tereny rekreacyjne takie jak np. Ośrodek Rekreacyjny Barbara – Janina wraz z kompleksem leśnym Katowickiego Parku Leśnego. Giszowiec przecina ponadto sieć ścieżek rowerowych.


W dzielnicy działa szereg instytucji miejskich i publicznych, które mają zasadniczy wpływ na warunki życia mieszkańców. Są to m.in. żłobek, 4 przedszkola, szkoła podstawowa, dwa gimnazja, Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach, poczta, Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa i inne. Giszowiec jest miejscem sprzyjającym zaspokajaniu potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności młodych. Szkoły (podstawowa i gimnazjum) posiadają oddziały integracyjne. Funkcjonuje Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy im. Dr Marii Trzcińskiej-Fajfrowskiej. W dzielnicy działają także dwa ośrodki kultury - Giszowieckie Centrum Kultury (prowadzone przez Katowicką Spółdzielnię Mieszkaniową) i Miejski Domu Kultury Filia nr 2 „Szopienice – Giszowiec”. Istnieje również biblioteka. Społeczność dzielnicy tworzy dwie wspólnoty parafialne – Rzymskokatolicka Parafia św. Barbary i Rzymskokatolicka Parafia św. Stanisława Kostki, z których zwłaszcza ta pierwsza bardzo angażuje się w sprawy dzielnicy. Prowadzi m.in. świetlicę środowiskową, poradnie specjalistyczne itp.


Bardzo znaczącym atutem dzielnicy jest duża ilość (ponad 20) organizacji pozarządowych realizujących szereg zadań na rzecz lokalnej społeczności.


W dzielnicy działają ponadto stacje benzynowe, serwisy, warsztaty, hurtownie, sklepy, targowisko, punkty usługowe, apteki, ośrodki zdrowia, istnieją oddziały banków i towarzystw ubezpieczeniowych. Ponadto także kawiarnie, puby, restauracja itp.


Dzielnica Giszowiec od początku swojego istnienia związana jest z górnictwem węgla kamiennego.            W najnowszej historii dzielnicy kluczowym zakładem pracy dla jej mieszkańców stała się Kopalnia Węgla Kamiennego „Murcki – Staszic”. Kopalnia oprócz wymiaru czysto egzystencjalnego dla wielu mieszkańców pełni również poprzez działające przy niej związki zawodowe bardzo istotną rolę polegająca na wspieraniu między innymi osób starszych.


Dzielnica nie posiada swojej Rady Jednostki Pomocniczej. Sprawy dzielnicy w radzie Miasta Katowice reprezentuje 5 radnych. Są to mieszkający w dzielnicy Maria Sokół, Jerzy Forajter, Dariusz Łyczko oraz radni II Okręgu Wyborczego, w skład którego wchodzi dzielnica Giszowiec - Elżbieta Zacher i Adam Warzecha. 1. Pomoc społeczna w dzielnicy Giszowiec.

Giszowiec jest objęty oddziaływaniem Terenowego Punktu Pomocy Społecznej Nr 9. Wsparcia społeczności Giszowca dzielnicy udziela 5 pracowników socjalnych, którzy na chwilę obecną wspierają ok. 70 środowisk domowych. Około 50% ogólnej liczby środowisk objętych pomocą MOPS stanowią rodziny z dziećmi, w tym rodziny zastępcze. Osoby bezrobotne i osoby starsze (i niepełnosprawne) stanowią mniej więcej w równej proporcji pozostałą grupę beneficjentów świadczeń pomocy społecznej. Należy wskazać, na podstawie informacji uzyskanych od organizacji pozarządowych, działających głównie w obszarze osób starszych, że istnieje spora grupa mieszkańców Giszowca zagrożonych wykluczeniem społecznym, objętych różnego rodzaju wsparciem organizacji pozarządowych, nie zawsze odnotowywanym w statystykach MOPS. 1. Główne obszary problemowe w odniesieniu do koncepcji programu.

Zgodnie z obserwacjami liderów społeczności Giszowca, zasadnicze problemy dzielnicy to: bezrobocie, bezpieczeństwo publiczne, problemy alkoholowe, przemoc domowa. Z punktu widzenia instytucji pomocy społecznej obserwowane są także inne zjawiska.


Spośród mieszkańców Giszowca blisko 400 osób pozostaje bez pracy (dane PUP Katowice z maja 2011) co stanowi ok. 2,2% z ogólnej liczby mieszkańców. Wynik ten mieści się poniżej średniej dla miasta, która wynosi 2,9%. Największe skupiska osób bezrobotnych to tzw. blokowiska (ul. Wojciecha, ul. Adama, ul. Miła i ul. Mysłowicka). Także i w tych lokalizacjach najwięcej osób jest długotrwale bezrobotnych, posiadających najsłabsze kwalifikacje i wykształcenie. Z zasady, bezrobocie dotyka osób o niskich kwalifikacjach oraz wykształceniu. Z innych źródeł (sprawy wniesione do radnych) wynika, że problem bezrobocia dotyka również ludzi młodych z wyższym wykształceniem i wysokimi kwalifikacjami.


Duża podaż instytucji wspierających osoby niepełnosprawne (w tym upośledzone), zwłaszcza osoby młode, spowodowała w latach ubiegłych znaczny napływ rodzin z takimi właśnie osobami. W dzielnicy Giszowiec działają dwie instytucje bezpośrednio zajmujące się osobami niepełnosprawnymi. Są to Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy im. Dr Marii Trzcińskiej-Fajfrowskiej. Problemem osób niepełnosprawnych i ich rodzin w dzielnicy jest sytuacja,
w której kończy się ich edukacja na poziomie WTZ. Sytuacja takich osób, po zakończeniu edukacji i korzystania z ośrodków wsparcia znacznie się pogarsza i często jedynym oparciem dla nich są starsi krewni. Jest to istotny problem i jak dotychczas nie w pełni zagospodarowany obszar aktywności społeczności lokalnej, zwłaszcza samopomocowej i wolontarystycznej.


Kolejnym obszarem problemowym jest duża liczba osób starszych, często wcześnie wycofujących się z życia zawodowego (górnicy, rodziny górnicze). W dzielnicy działa 6 organizacji pozarządowych, które w miarę możliwości próbują zaspakajać potrzeby swoich członków,  jednak ich obszar oddziaływania jest bardzo zawężony i sprowadza się tylko do określonej grupy branżowej. Na terenie dzielnicy działa także Program +55. Efektywność działań tych organizacji pozarządowych w dużej mierze uzależniona jest od mocno ograniczonych funduszy. Przedstawiciele grupy osób starszych niejednokrotnie nie są w stanie samodzielnie zagospodarować swojego czasu wolnego, mimo relatywnie dość dobrej oferty. Są to osoby, które w systemie wsparcia samopomocowego w dzielnicy mogłyby stanowić istotny element, przede wszystkim jako wolontariusze.


Kolejna istotna kwestia jest związana z historią powstania i rozwoju dzielnicy. Giszowiec to duży obszar o licznej społeczności, często pochodzącej z różnych stron kraju. Osiedla bloków spełniały i spełniają także i dziś funkcje tzw. „sypialni”. Wiążą się z tym zjawiskiem problemy z integracją społeczności, myśleniem wspólnotowym. Wielu mieszkańców podkreśla dobrą infrastrukturę społeczną (tereny rekreacyjne, domy kultury itp.). Korzystne dla dzielnicy byłoby wzmocnienie działań konsolidujących wielość organizacji, grup i instytucji. Służyć temu może partnerstwo lokalne w szerokim tego słowa znaczeniu budowane przez liderów społeczności przy wsparciu animatorów lokalnych. Specyfiką Giszowca jest silna reprezentacja tzw. środowisk blokowych. W dzielnicy jest kilka dużych kompleksów bloków o specyficznej strukturze społecznej, relacjach i problemach itp. Na szczególną uwagę zasługują 2 lokalizacje – ulica Adama oraz ulica Wojciecha. Zwłaszcza ta pierwsza w opinii m.in. policji jest szczególnie narażona na zjawiska wykluczenia i marginalizacji. Powodem tego jest umiejscowienie osiedla bloków (skraj osiedla, blisko lasu, wyraźne odseparowanie od reszty dzielnicy) oraz nasilenie dysfunkcji (spora liczba osób bezrobotnych, osób odnotowywanych w policyjnych kartotekach, rodzin korzystających z różnych form zabezpieczenia społecznego).


Na sytuacje w dzielnicy ma też wpływ problem pseudokibiców Ruchu Chorzów i GKS Katowice. Najgorzej w opinii środowisk lokalnych wypadają rejony odosobnione ze względów urbanistycznych, czyli tak zwane Osiedle „Adama” oraz rejon ul. Miłej, Mysłowickiej, Wojciecha oraz Kolistej, gdzie często dochodzi do pobić oraz dewastacji mienia publicznego. Z uwagi na charakter problemu kwestia ta nie będzie bezpośrednio przedmiotem działalności programu. Jednakże działania skierowane do młodzieży będą stanowić istotny element profilaktyki i przeciwdziałania rozwojowi zjawiska wykluczenia społecznego towarzyszącemu subkulturze pseudokibicowskiej. Dotyczy to także młodzieży, która już jest objęta różnymi formami pomocowymi, a która z różnych przyczyn jest najbardziej podatna i narażona na niekorzystne wpływy lokalnie działających subkultur pseudokibiców. W tym obszarze rolą programu będzie animacja grup, inicjatyw i koalicji służących działaniom samych przedstawicieli młodzieży, jak i środowisk ją wspierających. Należy wskazać, że istotną grupą do wsparcia w ramach programu jest zwłaszcza ta młodzież, która nie ma wypracowanych mechanizmów samodzielnego zagospodarowywania swojego czasu wolnego i dbania o rozwój swoich zainteresowań i nie korzysta z dostępnych form wsparcia w tym zakresie.


W zakresie takich wskaźników jak: korzystanie z Izby Wytrzeźwień czy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Giszowiec mieści się w średniej dla Miasta Katowice (dane na podstawie wstępnych wyników badań przeprowadzonych w 2011r. w ramach projektu Diagnoza problemów społecznych i monitoring aktywizacji polityki rozwoju zasobów ludzkich w Katowicach).


Z informacji uzyskanych od radnych z dzielnicy wynika, że wielu mieszkańców dzielnicy w tym m.in. osoby bezrobotne i inne borykające się z różnymi problemami często pytają o wsparcie prawne. Potwierdzają to także statystyki PCAL Nikiszowiec, w ramach którego działa poradnictwo prawne i spora część korzystających to mieszkańcy Giszowca. W tym obszarze wydaje się zasadnym wprowadzenie działań mających na celu umożliwienie tej grupie społecznej dostępu do informacji prawnych.


Mimo wielu działających w dzielnicy organizacji pozarządowych, instytucji oraz bardzo dobrej infrastruktury społeczność lokalna Giszowca wymaga wzmocnienia głównie w aspekcie nowych wyzwań, jakie niesie ze sobą sytuacja społeczna wielu mieszkańców zagrożonych bezpośrednio marginalizacją oraz wykluczeniem społecznym. Istotnym elementem działań integracyjnych będzie wsparcie oraz koordynacja inicjatyw podejmowanych przez lokalną społeczność, co w konsekwencji podniesie atrakcyjność realizowanych przedsięwzięć oraz zwiększy ich efektywność. W dzielnicy nie funkcjonuje dotąd Program ani inna forma organizacyjna, która skupiałaby oraz integrowałby lokalne organizacje pozarządowe oraz instytucje w aspekcie szeroko rozumianej idei partnerstwa lokalnego.


Program Giszowieckie Centrum Aktywności Lokalnej wychodzi naprzeciw potrzebom społeczności lokalnej dzielnicy, w tym m.in. także osób marginalizowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Przyjęte założenia programu pozostają w zgodzie z Narodową Strategią Spójności oraz celami realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 i wpisują się w Poddziałanie 7.1.1. Program wpisuje się w Miejską Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych, realizowaną na podstawie uchwały Rady Miasta Katowice.


Obszar Giszowiec jest także ujęty w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2007-2013. Za główny cel działań rewitalizacyjnych w odniesieniu m.in. do Giszowca uznaje się: zachowanie dziedzictwa historyczno– kulturowego obszaru, zwiększenie jego potencjału kulturowego i turystycznego, a także poprawę jakości życia mieszkańców, w tym m.in. w zakresie warunków mieszkaniowych, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowa i pomocy społecznej. 1. Adresaci Programu.

Bezpośrednim odbiorcą Programu jest cała społeczność lokalna dzielnicy Giszowiec –


mieszkańcy, instytucje, organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa angażujące się na rzecz społeczności lokalnej i mające wpływ na poprawę sytuacji społecznej w dzielnicy. Zwiększona uwaga poświęcona będzie tzw. społecznościom blokowym, które wymagają szczególnych działań integracyjnych, przeciwdziałających zjawiskom wykluczenia społecznego w kontekście indywidualnym i społecznościowym.


Bezpośrednim oddziaływaniem w ramach instrumentów aktywnej integracji planuje się objąć w okresie 2012 – 2013 łącznie ok. 47 uczestników programu i otoczenie tych osób,  z tego ok. 18 w roku 2012 i ok. 29 w roku 2013. 1. Cel główny, cele szczegółowe Programu.

Cel główny:


Podniesienie poziomu integracji społecznej i aktywności lokalnej w dzielnicy Giszowiec przeciwdziałające zjawiskom wykluczenia społecznego ze szczególnym uwzględnieniem społeczności zamieszkujących środowiska blokowe oraz społeczności różnych grup wiekowych w tym osób niepełnosprawnych.


Cele operacyjne (szczegółowe): 1. Zapewnienie odpowiednich warunków organizacyjnych do powstania Giszowieckiego Centrum Aktywności Lokalnej jako miejsca kreującego rozwój działań samopomocowych oraz służącego poprawie poziomu życia mieszkańców dzielnicy.

 2. Integracja społeczności lokalnej dzielnicy Giszowiec poprzez wspieranie i prowadzenie działań na rzecz idei powołania partnerstwa lokalnego w kontekście współpracy z organizacjami pozarządowymi, instytucjami oraz przedsiębiorcami działającymi na terenie dzielnicy Giszowiec.

 3. Opracowanie lokalnej mapy zasobów i potrzeb dla dzielnicy Giszowiec.

 4. Promocja postaw partnerskich wśród instytucji i organizacji lokalnych.

 5. Zwiększenie poziomu aktywności obywatelskiej poprzez podejmowanie i realizację inicjatyw społecznych przy wsparciu liderów i animatorów lokalnych.

 6. Poprawa kompetencji i umiejętności społecznych mieszkańców dzielnicy.

 7. Zwiększenie dostępności mieszkańców do informacji na temat ich praw i obowiązków oraz sposobów rozwiązywania ważnych problemów życiowych.

 8. Przeciwdziałanie utrwalaniu się bezradności i pogłębianiu marginalizacji społecznej wśród mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym w szczególności reprezentujących środowiska tzw. blokowe poprzez włączanie ich do życia społecznego całej dzielnicy.

 9. Promocja idei organizowania społeczności lokalnej w klimacie partnerstwa instytucji samorządowych i organizacji pozarządowych.

 10. Opis planowanych działań i metody realizacji Programu.

W Programie wykorzystywane będą różne metody i techniki pracy ze społecznością lokalną, w tym m.in. metoda CAL oraz najnowsza opracowywana obecnie w Polsce metodologia związana z tzw. OSL (organizowanie społeczności lokalnych). Działania będą realizowane w oparciu o takie zasady jak: • klientem oddziaływania programu jest cała społeczność dzielnicy,

 • angażowanie każdego, kto chce być aktywnym niezależnie od wieku i stanu posiadania,

 • bazowanie na wnikliwej diagnozie potrzeb społecznych,

 • praca w oparciu o lokalne zasoby i liderów społeczności,

 • kształtowanie postaw społecznych, zwiększanie kompetencji społecznych mieszkańców,

 • pełnienie roli pomostu i mediatora pomiędzy instytucjami samorządowymi, organizacjami i mieszkańcami,

 • edukacja społecznościowa,

 • promocja Giszowca jako dobrego miejsca do mieszkania i aktywności,

 • inicjowanie i wspieranie inicjatyw w obszarze kultury, ekologii, turystyki, społeczeństwa obywatelskiego, tworzenia i działalności organizacji pozarzadowych, podmiotów ekonomii społecznej itp.,

 • prowadzenie akcji medialnych, promujących aktywną społeczność i samą dzielnicę,

 • organizacja i współorganizacja imprez integracyjnych.

Program będzie realizowany poprzez działania o charakterze środowiskowym oraz wykorzystanie instrumentów aktywnej integracji. Planuje się zastosowanie wobec każdego z 49 uczestników projektu i jego otoczenia co najmniej jednego instrumentu aktywnej integracji z następującego katalogu: 1. Organizacja i finansowanie usług wspierających animację lokalną.

 2. Organizacja i finansowanie uczestnictwa w grupach i klubach samopomocowych.

 3. Organizacja i finansowanie treningów kompetencji i umiejętności społecznych.

 4. Organizacja i finansowanie poradnictwa specjalistycznego, interwencji kryzysowej, mediacji rodzinnej oraz udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach, służące przywróceniu samodzielności życiowej, w tym powrotu na rynek pracy.

 5. Organizacja i finansowanie poradnictwa i wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową.

 6. Organizacja i finansowanie kosztów wolontariatu, zgodnie z przepisami o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz kosztów zatrudnienia osoby prowadzącej klub wolontariuszy.

W zakresie działań o charakterze środowiskowym przewiduje się realizację następujących przedsięwzięć. 1. Opracowanie lokalnej mapy zasobów i potrzeb dzielnicy Giszowiec.

 2. Organizacja i współorganizacja we współpracy z organizacjami i instytucjami lokalnymi imprez integracyjnych, kulturalnych, sportowych, turystycznych itp.

 3. Edukacja społeczna i obywatelska, w tym organizacja i prowadzenie spotkań społeczności lokalnej, organizacja warsztatów i spotkań edukacyjnych.

 4. Wsparcie logistyczne i finansowe inicjatyw lokalnych zgłoszonych przez mieszkańców, w tym uczestników projektu, obejmujących sfinansowanie zakupu niezbędnych artykułów i organizację m.in. takich inicjatyw jak np.:


 • konkursy dla społeczności,

 • turnieje sportowe,

 • organizacja klubów i grup obywatelskich,

 • realizacja inicjatyw ekologicznych, krajoznawczych, turystycznych, edukacyjnych itp.,

 • organizacja festynów,

 • zagospodarowywania przestrzeni wspólnych, placów zabaw i innych miejsc rekreacyjnych.


 1. Organizację wyjazdów integracyjnych dla aktywnych uczestników życia społecznego w Giszowcu.

 2. Współpraca z organizacjami i instytucjami lokalnymi w zakresie realizacji działań prospołecznych w dzielnicy Giszowiec.

 3. Utrzymywanie kontaktów z wszystkimi lokalnymi organizacjami społecznymi i instytucjami – bieżące zbieranie informacji na temat lokalnych wydarzeń, spotkań, imprez i inicjatyw społecznych - do udostępnienia w formie aktualizowanego informatora uczestnikom projektu, organizacjom, przedsiębiorcom i instytucjom lokalnym.

Poszczególne działania będą przygotowywane i realizowane we współpracy ze liderami społeczności lokalnej, organizacjami i instytucjami działającymi na terenie dzielnicy. 1. Rezultaty Programu:

Rezultaty miękkie: 1. Wzrost poziomu aktywności obywatelskiej i integracji społecznej wśród mieszkańców Giszowca poprzez m.in. podejmowanie i realizację inicjatyw społecznych, współpracę podmiotów lokalnych w oparciu o metodę partnerstwa lokalnego, działalność lokalnych liderów i animatorów.

 2. Rozwój lokalnych organizacji III sektora oraz podmiotów ekonomii społecznej.

 3. Wzrost kompetencji i umiejętności społecznych mieszkańców dzielnicy.

 4. Poprawa funkcjonowania społecznego osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia poprzez m.in. wzrost dostępu do informacji służących przywróceniu samodzielności życiowej, utrzymaniu mieszkania i udziału w życiu społecznym osiedla

Rezultaty twarde: 1. Sporządzenie lokalnej Mapy Zasobów i Potrzeb Giszowca.

 2. Zorganizowanie Punktu Informacji Obywatelskiej (PIO) i udzielenie wsparcia w ramach PIO średnio 8 osobom miesięcznie.

 3. Zorganizowanie co najmniej 8 spotkań społeczności lokalnej.

 4. Zorganizowanie przynajmniej 5 spotkań edukacyjnych.

 5. Zorganizowanie przynajmniej 2 treningów umiejętności i kompetencji społecznych.

 6. Zorganizowanie we współpracy z organizacjami i instytucjami lokalnymi co najmniej 3 imprez o charakterze integracyjno-kulturalno-promocyjnym.

 7. Zorganizowanie co najmniej 2 wyjazdów integracyjnych.

 8. Zorganizowanie co najmniej 1 szkolenia z zakresu animacji lokalnej.

 9. Zorganizowanie co najmniej 1 klubu o charakterze samopomocowym.

 10. Przeprowadzenie we współpracy z organizacjami i instytucjami lokalnymi co najmniej 4 inicjatyw lokalnych.

 11. Czas trwania i harmonogram Programu.

Program Centrum Aktywności Lokalnej w Giszowcu będzie realizowany w okresie od 01.08.2012r. do 31.12.2013r. 1. Podział odpowiedzialności za realizację Programu.

Program będzie realizowany w partnerstwie z MOPS Katowice przez Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych. Realizatorami programu będzie zespół składający się z 2 osób – animatora lokalnego (pełniącego także funkcje koordynujące) oraz animatora lokalnego – lidera klubu społecznościowego. Do realizacji poszczególnych działań w ramach programu zatrudniane będą osoby na umowę zlecenie oraz - w ramach odpowiednich procedur - zlecane usługi podmiotom gospodarczym i organizacjom. Osobą odpowiedzialną za realizację założeń programu będzie animator lokalny, podległy bezpośrednio koordynatorowi projektu z ramienia partnera.


Do realizacji programu niezbędne będzie ponadto: • Organizacja biura programu na terenie dzielnicy.

 • Zakup wyposażenia, urządzeń biurowych, mebli, sprzętu informatycznego, materiałów biurowych itp.

 • Zapewnienie środków na dostęp do Internetu, połączenia telefoniczne, przejazdy itp.

 • Zapewnienie środków na realizację poszczególnych działań środowiskowych, instrumentów aktywnej integracji oraz promocję programu.


 1. Sposób i źródła finansowania Programu.

Program współfinansowany będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytetu VII, Działania 7.1. Podziałania 7.1.1. Budżetu Państwa oraz z budżetu Miasta Katowice w ramach wkładu własnego MOPS określonego w uchwale budżetowej dla projektu „Damy radę – program aktywizacji społecznej i zawodowej w Katowicach”.


Budżet będzie realizowany zgodnie z umową o dofinansowaniu projektu systemowego „Damy radę – program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach” na lata 2012-2013. Całkowity koszt programu wyniesie: 97410,00 zł. w 2012r.


                                                                         166250,00 zł. w 2013r.


Łącznie: 263660,00 zł. w latach 2012-2013